Υποστήριξη


Το προσωπικό της εταιρείας, επιλέγεται με τα αυστηρότερα κριτήρια και εκπαιδεύεται από τους προϊσταμένους των τμημάτων, επιμορφώνεται με σεμινάρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση τις συνεχώς παγκόσμιες εξελίξεις του κλάδου, την παρακολούθηση εκθέσεων, επιδείξεων νέων υλικών και τεχνολογιών τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.Οι Πελάτες μας